Juridische gebruikersvoorwaarden

Deze website ('Website') wordt u aangeboden onder deze 'Gebruiksvoorwaarden' en eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop (gezamenlijk aangeduid als deze 'Overeenkomst') die van tijd tot tijd door Johnson & Johnson Medical B.V., Computerweg 14, 3821 AB, Amersfoort of een van haar verbonden ondernemingen (gezamenlijk, 'Eigenaar van de Website', 'wij', 'ons') kunnen worden geplaatst. Door uw gebruik van deze Website, of enige andere diensten of inhoud die via de Website [of Mobiele Software] worden geleverd, wordt u geacht uw toestemming te geven om juridisch gebonden te zijn aan de voorwaarden van de Overeenkomst, die op dezelfde manier afdwingbaar zijn als wanneer u de Overeenkomst had ondertekend. Als u niet bereid bent om de voorwaarden in de Overeenkomst te accepteren, vragen wij u om de Website niet te openen of te gebruiken of om geen materiaal op de Website te plaatsen of in te zenden.

Doelgroep Website

Deze website is bedoeld voor en gericht op professionals in de gezondheidszorg en leden van het algemene publiek in Nederland.

Informatie Disclaimer

DE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN DE ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN OP DE WEBSITE, IS UITSLUITEND BEDOELD ALS EEN ALGEMEEN EDUCATIEF HULPMIDDEL VOOR PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDSZORG. DEZE IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF GEZONDHEIDSADVIES VOOR PATIËNTEN OF OM TE WORDEN GEBRUIKT VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING VOOR EEN INDIVIDUEEL PROBLEEM. DEZE IS OOK NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL ADVIES EN DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER DIE BEKEND IS MET UW UNIEKE FEITEN. VRAAG ALTIJD ADVIES AAN UW ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER MET BETREKKING TOT EEN MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U MET EEN NIEUWE BEHANDELING BEGINT. UW GEBRUIK VAN DE SITE IS ONDERWORPEN AAN DE AANVULLENDE DISCLAIMERS EN VOORBEHOUDEN DIE OP DE GEHELE WEBSITE KUNNEN VOORKOMEN. WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG GEVOLG DAT DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDT MET ENIGE ACTIE OF GEBREK AAN ACTIE DIE U OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDERE MATERIALEN OP DE WEBSITE ONDERNEEMT. HOEWEL WE ERNAAR STREVEN OM DE INFORMATIE OP DE WEBSITE ACCURAAT, VOLLEDIG EN UP-TO-DATE TE HOUDEN, GEVEN WE GEEN GARANTIES EN ZIJN WE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom 

U begrijpt dat de Website alleen beschikbaar is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord dat de Website het eigendom is van de Eigenaar van de Website; met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten en dat u geen enkel recht hebt om deze te gebruiken anders dan zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die u lijdt in verband met enig gebruik dat u maakt van de Website voor zakelijke doeleinden of andere doeleinden die niet zijn geautoriseerd onder deze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Website naar eigen goeddunken te weigeren of te beëindigen. De Website wordt gratis ter beschikking gesteld en op basis daarvan zijn wij niet verplicht om onderhoud of ondersteunende diensten te verlenen en zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het niet onderhouden of updaten van de Website.

U mag de Website, eventuele updates ervan of een deel ervan, met inbegrip van de software die erin is verwerkt, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U mag deze Website alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie voor het bekijken, afdrukken en distribueren van inhoud die u van de website heeft gehaald voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de auteursrechtvermelding of andere meldingen die op de inhoud worden weergegeven, niet verwijdert of onleesbaar maakt. U mag de inhoud van de website niet kopiëren, herdrukken, wijzigen, weergeven, uitvoeren, vertalen, distribueren, aanpassen, uitzenden, aan het publiek communiceren via telecommunicatie, circuleren of verkopen voor commercieel gebruik of aan een commerciële bron, met inbegrip van andere websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar van de Website.

Bovendien gaat u ermee akkoord om: (i) deze Website niet te gebruiken op een manier die deze Website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, of enig ander gebruik van deze website kan belemmeren, met inbegrip van het vermogen van de gebruiker om via deze Website in real-time activiteiten uit te voeren; (ii) geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot deze Website voor enig doel, met inbegrip van het afschrapen, ontginnen van gegevens, controleren of kopiëren van materiaal op deze Website; (iii) geen enkel handmatig proces te gebruiken om enig materiaal op deze Website te controleren of te kopiëren, of om enig ander onbevoegd doel na te streven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar van de Website; (iv) op geen enkele andere wijze een apparaat, software of routine te gebruiken dat de goede werking van deze Website belemmert; of (v) op geen enkele andere wijze te proberen de goede werking van deze Website te verstoren.

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

Privacy en toestemming voor gegevensgebruik 

De informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website, al dan niet via het registratieproces, valt onder ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid richt zich op het verzamelen en gebruiken van de gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van uw rechten met betrekking tot die informatie.

Electronische Communicatie 

De informatie die op de Website wordt gecommuniceerd, vertegenwoordigt een elektronische mededeling. Wanneer u met ons communiceert via de Website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U gaat ermee akkoord dat wij elektronisch kunnen communiceren, met inachtneming van de lokale privacywetgeving, en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en uitwerking zullen hebben als wanneer zij schriftelijk zouden zijn en ondertekend door de partij die de communicatie verstuurt.

Gebruikersinzendingen

We hebben binnen de Website bepaalde gebieden, zoals prikborden en chatrooms, gerealiseerd, of kunnen deze in de toekomst realiseren, waar leden hun gedachten, opmerkingen, productrecensies, foto's, video's en dergelijke kunnen uploaden en delen met andere leden (gezamenlijk, 'Forums'). De Forums zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde leden van de Website. Om ervoor te zorgen dat de tekst, afbeeldingen, software, muziek, geluid, foto's, video's, berichten, berichten, gegevens, informatie of ander materiaal dat door gebruikers wordt geplaatst (gezamenlijk de 'Gebruikersinhoud') bevorderlijk is voor de grotere gemeenschap, hebben we een aantal basisregels opgesteld die door iedereen moeten worden gevolgd.

Als er een Forum wordt aangeboden binnen de Website kan het gebruikers bovendien de mogelijkheid bieden om vragen te plaatsen die worden beantwoord door deskundigen die door ons zijn ingeschakeld. Indien van toepassing worden deze deskundigen door ons betaald voor hun tijd in het beantwoorden van vragen van de leden, maar de meningen die zij uiten zijn van henzelf. Wij bieden toegang tot de deskundigen en hun begeleiding in het Forum uitsluitend als een informatieve en educatieve dienst aan de leden van de Website.

Ons beleid voor deze Website is om Gebruikersinhoud te beoordelen, voor zover dat praktisch haalbaar is, voor of na het plaatsen van dergelijke Gebruikersinhoud. Pre-moderatie betekent dat de Gebruikersinhoud niet op het Forum wordt geplaatst en niet door andere website-leden kan worden geraadpleegd of bekeken voordat wij deze hebben beoordeeld en hebben vastgesteld dat de Gebruikersinhoud geschikt is om op het Forum te plaatsen. Dit proces betekent tevens dat Gebruikersinhoud die wordt ingediend voor plaatsing niet in realtime wordt geplaatst en nooit kan worden geplaatst als we vaststellen dat het ongeschikt is voor de Website. Post-moderatie houdt in dat Gebruikersinhoud door ons wordt beoordeeld nadat deze al op de Website is geplaatst. Post-gemodereerde Gebruikersinhoud die volgens de Eigenaar van de Website niet voldoet aan deze voorwaarden of anderszins ongeschikt is voor de website zal van de website worden verwijderd, zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Gebruikersinhoud moet geschikt zijn voor het Forum. Zonder de redenen te beperken waarom Gebruikersinhoud door ons kan worden geweigerd, kunnen wij Gebruikersinhoud die niet in overeenstemming is met de door ons verstrekte of in de toekomst te verstrekken Gemeenschapsrichtlijnen die u moet lezen voordat u Gebruikersinhoud op de Website plaatst, weigeren, bewerken of verwijderen.

Door Gebruikersinhoud in te dienen voor plaatsing op een Forum bevestigt u tevens (1) dat u gerechtigd bent Gebruikersinhoud te plaatsen of te verzenden; (2) gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u indient voor plaatsing; en (3) verleent u aan de Eigenaar van de Website en aan haar gelieerde entiteiten een onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, volledig sublicentieerbaar, overdraagbaar, royaltyvrij recht en licentie om uw Gebruikersinhoud op enigerlei wijze te gebruiken op de Website en op enige andere Website die eigendom is van of wordt beheerd door de Eigenaar van de Website of aan haar gelieerde ondernemingen (evenals op enige sociale-mediasites die verbonden zijn aan de Eigenaar van de Website of aan haar gelieerde ondernemingen).

Het staat ons vrij om alle ideeën, concepten, kennis of technieken die zijn opgenomen in of afgeleid van Gebruikersinhoud te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten. Stuur ons derhalve geen ideeën, suggesties of materialen die u vertrouwelijk wilt houden of waarvoor u een vergoeding verwacht. U heeft geen enkele vordering tegen ons met betrekking tot het gebruik of niet-gebruik van Gebruikersinhoud. Wanneer u Gebruikersinhoud indient, begrijpt u dat wij het recht hebben, maar niet de verplichting, om uw naam, foto, gelijkenis, stem, prestaties, biografische informatie en/of verklaringen te gebruiken, weer te geven en te publiceren over de hele wereld voor altijd op de Website en op elke gelieerde of opvolgende Website of sociale-mediakanalen die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door ons of onze verbonden ondernemingen. Als we gebruik maken van één van deze rechten, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u geen enkele andere tegenprestatie, betaling, kennisgeving of krediet zult ontvangen, noch dat u enige goedkeuring zult hebben over de manier waarop de Eigenaar van de Website ze gebruikt.

U erkent dat de Forums de meningen en standpunten van andere gebruikers bevatten. U erkent verder dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van enige Gebruikersinhoud op de Website. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle Gebruikersinhoud de enige verantwoordelijkheid is van de persoon die de Inhoud heeft geplaatst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u alle risico's in verband met het gebruik van Gebruikersinhoud zult evalueren en dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Gebruikersinhoud.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, uw mogelijkheid om Gebruikersinhoud te uploaden en/of uw mogelijkheid om Gebruikersinhoud te openen, met of zonder kennisgeving, tijdelijk of permanent stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor enige opschorting of stopzetting van de aanvaarding van Gebruikersinhoud.

Vergeet niet dat alle Gebruikersinhoud die u via een mobiel apparaat op de Website indient, op dat mobiele apparaat wordt opgeslagen. De beveiliging en veiligheid van uw mobiele apparaat, en de informatie en het materiaal op het apparaat, evenals een eventueel wachtwoord dat u gebruikt op uw apparaat en om toegang te krijgen tot de Website zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

Opslag van gebruikersinhoud 

Wij kunnen een maximale hoeveelheid opslagruimte voor Gebruikersinhoud op de Website opleggen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het verwijderen of niet opslaan van berichten, communicatie of andere Gebruikersinhoud in verband met het handhaven van de maximale hoeveelheid opslag.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde functies of inhoud van de Website, zoals aanbiedingen, prijstrekkingen, wedstrijden, prijsvragen en sweepstakes. Door deel te nemen aan enige activiteit op de Website die wordt beheerst door aanvullende voorwaarden, zoals een prijsvraag, competitie, wedstrijd of sweepstakes met Officiële Regels, gaat u ermee akkoord dat u onderworpen bent aan deze aanvullende voorwaarden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden.

Afwijzing van garanties met betrekking tot het Gebruik van de Website 

DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OP EEN 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE' BASIS. BEHALVE ZOALS SPECIFIEK HIERIN BEPAALD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN VOLDOET, OF DAT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT VERKREGEN.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO WORDEN GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE OF VIA DE WEBSITE HEBT VERKREGEN, KAN LEIDEN TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN IS OPGENOMEN.

Beperking van aansprakelijkheid 

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, ZIJN VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN EN HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, MANDATARISSEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG-, STRAF- OF VERZWARENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMSTEN, BESPARING OF WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, EN OP BASIS VAN OM HET EVEN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN FOUTLOZE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN (1) HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, DE WEBSITE; (2) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ITEMS OF WEBSITES; (3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS (MET INBEGRIP VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE); (4) DE VERKLARINGEN OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE WEBSITE; OF (5) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONDANKS HET FEIT DAT EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL NIET NOODZAKELIJK IS. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT.

Handelsmerkmeldingen 

De handelsmerken en merknamen die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van de Eigenaar van de Website, zijn verbonden vennootschappen of derden-eigenaars. U mag geen handelsmerken of servicemerken van de Eigenaar van de Website gebruiken of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen andere handelsmerken of servicemerken weergegeven op deze Website gebruiken of weergeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaren.

Kennisgeving en procedure voor het instellen van vorderingen wegens schending van auteursrecht

Wij verzoeken onze gebruikers om het intellectuele eigendom van anderen te respecteren. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. sec. 512, hebben we een vertegenwoordiger aangewezen om kennisgevingen van vermeende auteursrechtschendingen te ontvangen die kan worden bereikt via het ‘Neem contact op’ - gedeelte van deze website, indien ingevuld volgens het proces beschreven in de paragrafen 1-6 hieronder, via de telefoonnummers vermeld op onze pagina ‘Neem contact op’, en/of via een brief met de onderstaande zes (6) stukken informatie, verzonden naar het volgende adres: Copyright Complaint c/o Consumer Care Center.

Johnson & Johnson Medical B.V.
Computerweg 14, 3821 AB
Amersfoort, Nederland
Telefoon: +31 33 450 0500
[email protected]

Als u te goeder trouw gelooft dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, geef dan onze Copyright Agent de volgende informatie door middel van het proces dat hieronder wordt beschreven:

  1. Een lijst met de juiste voornaam, achternaam, e-mailadres en het fysieke adres van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;

  1. Als u de pagina ‘Neem contact op’ gebruikt, selecteert u de optie 'Zorg of klacht' onder de rubriek 'Onderwerp van de e-mail'

  1. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden met een originele handtekening.

  1. Een beschrijving van de plaats waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de website bevindt (met inbegrip van een specifieke link/URL waar mogelijk);

  1. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet, op te nemen in de klachtenbrief, en

  1. Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden, op te nemen in de klachtenbrief.

Na ontvangst van de kennisgeving met alle informatie zoals beschreven in de punten 1 tot met 6 hierboven, zullen wij volgende zaken doen:

  1. Wij zullen het vermeende overtredende materiaal verwijderen of de toegang daartoe uitschakelen;

  1. Wij zullen de kennisgeving doorsturen naar de vermeende inbreukmaker ('Abonnee'); en

  1. We zullen redelijke stappen ondernemen om de Abonnee onmiddellijk op de hoogte te stellen dat het materiaal is verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk is gemaakt.

Aanpassing or Opschorting van de Website

We zullen redelijke inspanningen leveren om de Website beschikbaar te stellen, maar het kan voorkomen dat we de Website of delen ervan van tijd tot tijd moeten onderbreken, beperken, wijzigen of stopzetten, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies dat u zou kunnen lijden als gevolg van dergelijke acties.

Beëindiging

Wij kunnen te allen tijde uw gebruik van of toegang tot de Website beëindigen en kunnen uw Gebruikersinhoud of een deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen als wij daar een goede reden voor hebben, waaronder een eventuele schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden of de Gemeenschapsrichtlijnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die u zou kunnen lijden als gevolg van de beëindiging van uw gebruik van de Website in deze omstandigheden. In het geval van een beëindiging moet u stoppen met het gebruik van de Website en gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van de Overeenkomst met betrekking tot Eigendom, Handelsmerkmeldingen, Vrijwaring, Afwijzing van aansprakelijkheid of garanties, Beperking van aansprakelijkheid en Toepasselijk recht ook na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

Links naar sites van derden

Deze Website bevat mogelijk koppelingen of verwijzingen naar andere websites. De links zijn alleen bedoeld voor uw gemak. Geen enkele goedkeuring van producten, diensten of informatie van derden wordt uitgedrukt of geïmpliceerd door informatie, materiaal of inhoud van derden die is opgenomen in, waarnaar wordt verwezen op, is opgenomen op of waarnaar is gelinkt op deze Website. Alle informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door dergelijke derden worden verstrekt via links naar andere websites of anderszins beschikbaar worden gesteld via hun websites, zijn uitsluitend die van dergelijke derden en niet van de Eigenaar van de Website. Uw gebruik van dergelijke websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van dergelijke websites.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord de Eigenaar van de Website en zijn verbonden vennootschappen en hun respectieve bestuurders, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid, schade en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle juridische kosten en vergoedingen die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de overdracht of plaatsing van informatie of materiaal door u op deze Website; en (c) enige claim of bewering dat uw Gebruikersinhoud inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten of op de privacyrechten van derden.

Aanpassingen op deze voorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen door deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website bij te werken en de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden te specificeren. De datum 'Laatst gewijzigd' bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezette gebruik van de Website na het plaatsen van een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Dienovereenkomstig moet u, wanneer u deze Website bezoekt, controleren of er een nieuwe versie van deze Overeenkomst is gepost.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het Privacybeleid of de rubriek ‘Neem contact op’ van deze Website.

Scheidbaarheid van de overeenkomst

Indien een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel of die bepaling als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Voortbestaan

Alle Secties blijven ook na beëindiging van het gebruiksrecht van de Website bestaan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

De informatie op de Website is alleen bedoeld voor gebruik door bezoekers uit Nederland, zoals hierboven aangegeven, en is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en jurisdictie. Nederland (net zoals andere landen in de EMEA regio) kan wetten, reglementaire vereisten of medische praktijken hebben die verschillen van die in Nederland. De Overeenkomst en de oplossing van elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst, de Website en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandsewetgeving, zonder opgave van effect op alle principes van wetsconflicten. Elke juridische actie of procedure tussen de Eigenaar van de Website en u met betrekking tot de Overeenkomst wordt uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Nederland en u gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

Laatst bijgewerkt op date 17 december 2020