Právne podmienky používania

Tieto webové stránky („webové stránky“) sú vám poskytované na základe týchto „podmienok používania" a akýchkoľvek ich doplnení alebo dodatkov (ďalej spoločne len „zmluva“), ktoré môžu byť z času na čas zverejnené spoločnosťou Johnson & Johnson, s.r.o., IČO:31 345 182, so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4598/B alebo niektorou z jej pridružených spoločností (súhrnne „vlastník stránok“, „my,“ „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch). Používaním týchto webových stránok alebo akýchkoľvek iných služieb alebo obsahu poskytovaného prostredníctvom webových stránok [alebo mobilného softvéru] vyjadrujete svoj súhlas s právnym vymedzením podmienok zmluvy, ktorý je vymáhateľný rovnakým spôsobom, ako keby ste zmluvu podpísali.

Ak nie ste ochotní prijať podmienky uvedené v zmluve, žiadame vás, aby ste nenavštevovali webové stránky ani ich nepoužívali, nezverejňovali ani neposielali na ňu žiadne materiály.

Zamýšľaná cieľová skupina webových stránok

Tieto webové stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov a verejnosť v Slovenskej republike.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

INFORMÁCIE VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK RÁD A ODPORÚČANÍ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH SÚ URČENÉ VÝHRADNE AKO VŠEOBECNÁ VZDELÁVACIA POMȎCKA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV. NIE SÚ URČENÉ AKO LEKÁRSKE ALEBO ZDRAVOTNÍCKE PORADENSTVO PRE PACIENTOV ANI NA LEKÁRSKU DIAGNOSTIKU ČI LIEČBU AKÉHOKOĽVEK INDIVIDUÁLNEHO PROBLÉMU. TAKISTO NIE SÚ URČENÉ AKO NÁHRADA ZA ODBORNÉ PORADENSTVO A SLUŽBY OD KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI OBOZNÁMENÉHO S VAŠIMI JEDINEČNÝMI ÚDAJMI.OHĽADOM VÁŠHO ZDRAVOTNÉHO STAVU A PRED ZAHÁJENÍM AKEJKOĽVEK NOVEJ LIEČBY VŽDY POŽIADAJTE O RADU SVOJHO LEKÁRA ALEBO INÉHO KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. VAŠE POUŽÍVANIE TÝCHTO STRÁNOK PODLIEHA ĎALŠÍM ODMIETNUTIAM ZODPOVEDNOSTI A VÝHRADÁM, KTORÉ SA MȎŽU POSTUPNE NA STRÁNKE OBJAVOVAŤ. NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDKY, PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SÚVISIACE S AKÝMKOĽVEK VAŠÍM KONANÍM ALEBO NEKONANÍM NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ, SLUŽIEB ALEBO INÝCH MATERIÁLOV NA WEBOVÝCH STRÁNKACH. NAPRIEK TOMU, ŽE SA USILUJEME, ABY INFORMÁCIE NA STRÁNKACH BOLI PRESNÉ, ÚPLNÉ A AKTUÁLNE, NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY A NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY ALEBO STRATY SÚVISIACE S PRESNOSŤOU, ÚPLNOSŤOU ALEBO AKTUÁLNOSŤOU INFORMÁCIÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH.

Vlastníctvo

Beriete na vedomie, že webové stránky sú určené iba na vaše osobné a nekomerčné použitie. Súhlasíte s tým, že webové stránky sú majetkom vlastníka stránok vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a že nemáte žiadne právo ich používať inak, ako je uvedené v týchto podmienkach používania. Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré utrpíte v súvislosti s používaním webových stránok na akékoľvek obchodné účely alebo na iné účely, ktoré podľa týchto podmienok používania nie sú povolené. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo ukončiť prístup na webové stránky. Webové stránky sú poskytované bezplatne a na základe toho nemáme žiadnu povinnosť poskytovať v súvislosti s nimi služby údržby alebo podpory a nie sme zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku zlyhania údržby alebo aktualizácie webových stránok.

Webové stránky, akékoľvek ich aktualizácie alebo ich časti vrátane začleneného softvéru nesmiete kopírovať, meniť ani používať na iné účely.

Tieto webové stránky môžete používať len na zákonné účely a v súlade s týmito podmienkami používania. Udeľujeme vám nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú, obmedzenú licenciu na prezeranie, tlač a šírenie obsahu získaného z webových stránok pre vaše osobné a nekomerčné účely za predpokladu, že neodstránite alebo nezakryjete upozornenie o autorských právach alebo iné oznámenia zobrazené v obsahu. Obsah získaný z webových stránok nemôžete kopírovať, opätovne tlačiť, upravovať, zobrazovať, prezentovať, prekladať, distribuovať, prispôsobovať, vysielať, komunikovať verejnosti prostredníctvom telekomunikačných médií, šíriť alebo predávať akýmkoľvek spôsobom, na akékoľvek komerčné použitie ani ho poskytovať akémukoľvek komerčnému zdroju vrátane iných webových stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka stránok.

Ďalej súhlasíte, že nebudete: (i) používať tieto webové stránky akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ich mohol znefunkčniť, preťažiť, poškodiť alebo znehodnotiť alebo narušiť akékoľvek iné použitie týchto webových stránok vrátane schopnosti používateľa zapojiť sa do aktivít v reálnom čase prostredníctvom týchto webových stránok; (ii) používať robota, pavúka alebo iné automatické zariadenie, proces alebo prostriedky na prístup na tieto webové stránky na akékoľvek účely, napríklad na extrakciu údajov, dolovanie údajov, monitorovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu na týchto webových stránkach; (iii) používať akýkoľvek manuálny proces na monitorovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu na týchto webových stránkach alebo na akýkoľvek iný neoprávnený účel bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu vlastníka stránok; (iv) inak používať zariadenie, softvér alebo rutinu, ktorá narúša správne fungovanie týchto webových stránok; alebo (v) sa inak pokúšať zasahovať do riadneho fungovania týchto webových stránok.

Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené.

Ochrana osobných údajov a súhlas s používaním vašich osobných údajov

Informácie, ktoré získame prostredníctvom vášho používania našich webových stránok, či už prostredníctvom procesu registrácie alebo iným spôsobom, podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sa zameriavajú na naše získavanie a používanie údajov, ktoré nám poskytujete, vrátane vašich práv súvisiacich s týmito informáciami.

Elektronická komunikácia

Informácie komunikované na webových stránkach tvoria elektronickú komunikáciu. Keď s nami komunikujete prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom iných foriem elektronických médií, napríklad e-mailom, komunikujete s nami elektronicky. Súhlasíte s tým, že môžeme komunikovať elektronicky, v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane súkromia, a že takáto komunikácia, ako aj oznámenia, zverejnenia, dohody a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, sú v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných zákonov, rovnocenné s komunikáciou v písomnej podobe a budú mať rovnakú platnosť a účinnosť, akoby boli v písomnej podobe a podpísané stranou, ktorá komunikáciu odoslala.

Príspevky používateľa

V rámci webových stránok sme vytvorili alebo v budúcnosti vytvoríme určité oblasti, ako sú oznamovacie tabule a četovacie miestnosti, kde môžu členovia nahrávať a zdieľať svoje myšlienky, komentáre, recenzie produktov, obrázky, videá a pod. s ostatnými členmi (súhrnne „Fóra“). Tieto fóra môžu byť prístupné len registrovaným členom webových stránok. S cieľom zabezpečiť, aby text, grafika, softvér, hudba, zvuk, fotografie, videá, správy, príspevky, údaje, informácie alebo iné materiály uverejnené používateľmi (súhrnne „používateľský obsah“) boli prínosom pre širšiu komunitu, stanovili sme niekoľko základných pravidiel, podľa ktorých sa má každý riadiť.

Navyše, ak webové stránky obsahujú fórum, používatelia môžu uverejňovať otázky, na ktoré budú odpovedať nami oslovení odborníci. V prípade potreby budeme týchto odborníkov platiť za ich čas strávený odpovedaním na otázky členov, ale názory, ktoré vyjadria, budú ich vlastné. Prístup k odborníkom a ich radám v rámci fóra poskytujeme iba ako informačnú a vzdelávaciu službu členom webových stránok.

Medzi naše zásady pre tieto webové stránky patrí čo najvhodnejšia kontrola používateľského obsahu, buď pred alebo po zverejnení takého používateľského obsahu. Predbežné moderovanie znamená, že používateľský obsah nebude zverejnený na fóre a ostatní členovia webových stránok k nemu nebudú mať prístup ani si ho nebudú môcť pozrieť, kým ho nepreveríme a neurčíme, že je vhodný na uverejnenie na fóre. Tento proces tiež znamená, že používateľský obsah odoslaný na zverejnenie nebude zverejnený v reálnom čase a možno nebude nikdy zverejnený, ak určíme, že je pre webové stránky nevhodný. Postmoderovanie znamená, že používateľský obsah skontrolujeme v čase, keď už bude zverejnený na webových stránkach. Postmoderovaný používateľský obsah, o ktorom vlastník stránok rozhodne, že nie je v súlade s týmito podmienkami používania alebo je inak nevhodný pre webové stránky, bude z webového servera odstránený bez upozornenia používateľa.

Používateľský obsah musí byť pre fórum vhodný. Bez toho, aby sa tým obmedzovali dôvody, na základe ktorých môžeme používateľský obsah odmietnuť, môžeme odmietnuť, upraviť alebo odstrániť akýkoľvek používateľský obsah, ktorý nie je v súlade s usmerneniami komunity, ktoré poskytujeme alebo môžeme poskytovať v budúcnosti, a ktoré si musíte prečítať pred zverejnením používateľského obsahu na webových stránkach.

Ste povinní a oprávnení odosielať iba legálny používateľský obsah, ktorý neporušuje ani inak nenarušuje práva tretích strán (v opačnom prípade vám vznikne povinnosť nás odškodniť v súlade s týmito podmienkami používania).

Odoslaním používateľského obsahu na zverejnenie na fóre tiež (1) potvrdzujete, že máte oprávnenie zverejňovať alebo prenášať používateľský obsah; (2) súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za všetok používateľský obsah, ktorý odošlete na zverejnenie; a (3) udeľujete vlastníkovi stránok a jeho pridruženým spoločnostiam neodvolateľné, celosvetové, nevýhradné, trvalé, plne sublicencovateľné, prenosné, bezodplatné právo a licenciu na používanie vášho používateľského obsahu akýmkoľvek spôsobom na webových stránkach a na akýchkoľvek iných stránkach vlastnených alebo prevádzkovaných vlastníkom stránok alebo jeho pridruženými spoločnosťami (aj na akýchkoľvek stránkach sociálnych médií spojených s vlastníkom stránky alebo jeho pridruženými spoločnosťami). 

Máme právo používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté alebo odvodené z akéhokoľvek používateľského obsahu na akékoľvek účely vrátane vývoja, výroby a marketingu produktov. Preto nám prosím nepredkladajte ani neposielajte žiadne nápady, návrhy ani materiály, ktoré si želáte uchovať v tajnosti alebo za ktoré očakávate odmenu. Nevzniká vám  žiadny nárok voči nám v súvislosti s používaním alebo nepoužívaním používateľského obsahu. Keď odošlete používateľský obsah, beriete na vedomie, že budeme mať právo, nie však povinnosť, používať, zobrazovať a zverejňovať vaše meno, fotografie, podobizeň, hlas, výkon, biografické informácie a/alebo vyhlásenia celosvetovo na neurčitý čas na webových stránkach a na akýchkoľvek pridružených alebo nástupníckych webových stránkach alebo kanáloch sociálnych médií, ktoré vlastníme alebo prevádzkujeme my alebo naše pridružené spoločnosti. Ak si uplatníme ktorékoľvek z týchto práv, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nedostanete žiadnu inú odmenu, platbu, oznámenie alebo prospech, ani nebudete môcť schváliť, ako ich vlastník stránok používa. 

Beriete na vedomie, že fóra obsahujú názory a pohľady ostatných používateľov. Ďalej beriete na vedomie, že nie sme zodpovední za presnosť akéhokoľvek používateľského obsahu na webových stránkach. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že za všetok používateľský obsah nesie výhradnú zodpovednosť osoba, ktorá obsah zverejnila. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete hodnotiť a znášať všetky riziká spojené s používaním akéhokoľvek používateľského obsahu vrátane akéhokoľvek spoliehania sa na presnosť, úplnosť alebo užitočnosť takéhoto používateľského obsahu. 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek, podľa nášho výhradného uváženia, dočasne alebo trvalo prerušiť vašu schopnosť nahrávať používateľský obsah a/alebo prístup k používateľskému obsahu s upozornením alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že nebudeme niesť voči vám ani voči akejkoľvek tretej strane zodpovednosť za akékoľvek pozastavenie alebo ukončenie prijímania používateľského obsahu. 

Vezmite prosím na vedomie, že všetok používateľský obsah, ktorý zadáte na webové stránky cez mobilné zariadenie, bude uchovaný v tomto mobilnom zariadení. Za bezpečnosť a ochranu vášho mobilného zariadenia, za informácie a materiály v ňom obsiahnuté, ako aj za každé heslo, ktoré používate vo svojom zariadení a na prístup na webové stránky, nesiete výhradnú zodpovednosť. 

Uchovávanie používateľského obsahu

Môžeme určiť maximálne množstvo úložného priestoru pre používateľský obsah na webových stránkach. Nie sme zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku odstránenia alebo zlyhania uchovávania akýchkoľvek správ, komunikácií alebo iného používateľského obsahu spojeného so zachovaním maximálneho množstva úložiska.

Dodatočné podmienky

Na niektoré funkcie alebo obsah webových stránok sa môžu vzťahovať dodatočné podmienky, napríklad na ponuky, žrebovanie cien, súťaže, preteky a stávky. Účasťou na akejkoľvek aktivite na webových stránkach, ktorá sa riadi dodatočnými podmienkami, ako sú napríklad žrebovanie cien, súťaže, preteky alebo stávky s oficiálnymi pravidlami, vyjadrujete súhlas s tým, že sa na vás budú okrem týchto podmienok používania vzťahovať aj tieto dodatočné podmienky.

Vyhlásenie o odmietnutí záruk v súvislosti s používaním webových stránok

WEBOVÉ STRÁNKY SA POSKYTUJÚ TAK, AKO STOJA A LEŽIA A TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ. POKIAĽ NIE JE V TOMTO DOKUMENTE VÝSLOVNE UVEDENÉ INAK, V MAXIMÁLNOM POVOLENOM ROZSAHU PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV VLASTNÍK STRÁNOK VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE OKREM INÉHO AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEDODRŽIAVANIA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

VLASTNÍK STRÁNKOK NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PRÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY BUDE NEPRERUŠOVANÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ ALEBO BEZPORUCHOVÝ, A ŽE V PRÍPADE PORUCHY DȎJDE K JEJ OPRAVE. VLASTNÍK STRÁNOK NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY VO VZŤAHU K VÝSLEDKU ZÍSKANÉHO Z POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK, ANI POKIAĽ IDE O PRESNOSŤ, KVALITU ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK.

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÝKOĽVEK MATERIÁL A/ALEBO ÚDAJE STIAHNUTÉ ALEBO INAK ZÍSKANÉ POUŽÍVANÍM WEBOVÝCH STRÁNOK SÚ POUŽITÉ NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV V DȎSLEDKU STIAHNUTIA TAKÉHO MATERIÁLU A/ALEBO ÚDAJOV.

ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ ZÍSKATE OD VLASTNÍKA STRÁNKOK ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNOK, NEVYTVÁRAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA.

Obmedzenia zodpovednosti

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDÚ VLASTNÍCI STRÁNOK, ICH PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ŽIADNI Z ICH RIADIACICH PRACOVNÍKOV, ZAMESTNANCOV, FUNKCIONÁROV, MANDATÁROV ALEBO INÝCH ZÁSTUPCOV ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, SAKČNÉ ALEBO ZVÝŠENÉ ŠKODY, VRÁTANE OKREM INÉHO STRATY POUŽÍVANIA, STRATY PRÍJMU, ÚSPOR ALEBO ZISKOV, STRATY ÚDAJOV, STRATY DOBRÉHO MENA, NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH SLUŽIEB ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH NEPRIAMYCH, ZVLÁŠTNYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO NEHMOTNÝCH ŠKÔD, SPÔSOBENÝCH AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, A NA ZÁKLADE TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ ZA PORUŠENIE ZMLUVY, PRIESTUPOK (VRÁTANE NEDBALOSTI A OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI) ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z (1) POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ WEBOVÉ STRÁNKY; (2) NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH SLUŽIEB, POLOŽIEK ALEBO WEBOVÝCH STRÁNOK; (3) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO ZMENY VÁŠHO PRENOSU ALEBO ÚDAJOV (VRÁTANE OSOBNÝCH ÚDAJOV); (4) VYHLÁSENIA ALEBO KONANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY NA WEBOVÝCH STRÁNKACH; ALEBO (5) AKÝCHKOĽVEK INÝCH VECÍ TÝKAJÚCICH SA WEBOVÝCH STRÁNOK. TIETO OBMEDZENIA BUDÚ PLATIŤ BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOL VLASTNÍK STRÁNOK INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKȎD ALEBO NIE, A TO BEZ OHĽADU NA ZLYHANIE ALEBO PODSTATNÝ ÚČEL AKEJKOĽVEK OBMEDZENEJ NÁPRAVY. TOTO ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI SA UPLATŇUJE V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI.

Oznámenia o ochranných známkach

Ochranné známky a obchodné značky zobrazené na týchto webových stránkach sú majetkom vlastníka stránok, jeho pridružených spoločností alebo vlastníkov tretích strán. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete používať ani zobrazovať ochranné známky pre tovar a služby patriace vlastníkovi stránok. Bez súhlasu ich majiteľov nesmiete používať ani zobrazovať žiadne iné ochranné známky pre tovar a služby zobrazené na týchto webových stránkach.

Oznámenie a postup pri podávaní sťažnosti pri porušení autorských práv

Žiadame našich používateľov, aby rešpektovali duševné vlastníctvo ostatných. Za účelom zabezpečenia súladu so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov sme určili pracovníka, ktorý bude dostávať oznámenia o údajnom porušení autorských práv alebo inom nezákonnom obsahu, ktorého je možné kontaktovať v časti Kontaktujte nás na týchto webových stránkach, ak bude vyplnená v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 1 – 6 nižšie, prostredníctvom telefónnych čísel uvedených v časti Kontaktujte nás na stránkach a/alebo listom s týmito šiestimi (6) informáciami zaslanými na túto adresu:

Johnson & Johnson, s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovak republic
Tel: +421 2 3240 8400; +421 9 1849 6577
E-mail: [email protected]

  1. Uveďte presné znenie mena, priezviska, e-mailovej adresy a fyzickej adresy osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv; 
  1. Ak používate stránku „Kontaktujte nás,“ vyberte vo formulári v časti „Predmet e-mailu“ možnosť „Podanie alebo sťažnosť“. 
  1. Popis diela chráneného autorskými právami, ktoré bolo podľa vás porušené, spolu s originálnym podpisom. Ak sa na nás obraciate pomocou nášho formulára „Kontaktujte nás“, uveďte prosím tieto informácie v časti „Otázka alebo komentár“ formulára „Kontaktujte nás“ vrátane elektronického podpisu na konci popisu (napr. / meno/); 
  1. Popis miesta, kde sa materiál, ktorý podľa vás porušuje autorské práva, nachádza na webových stránkach (v prípade potreby vrátane konkrétneho odkazu/adresy URL); 
  1. Vaše vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné použitie nie je oprávnené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom, ktoré bude súčasťou sťažnosti alebo, ak používate formulár, musí byť zahrnutév časti „Otázka alebo komentár“ formulára „Kontaktujte nás“; a 
  1. Vaše vyhlásenie pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv, ktoré bude súčasťou sťažnosti alebo, ak používate formulár, musí byť zahrnutév časti „Otázka alebo komentár“ formulára „Kontaktujte nás“ (ktorý bude obsahovať váš „elektronický podpis“, ako sa vyžaduje v bode tri (3) vyššie). 

Po prijatí oznámenia obsahujúceho všetky informácie uvedené v bodoch 1 až 6 vyššie: 

  1. odstránime alebo zakážeme prístup k materiálu, ktorý údajne porušuje práva; 
  1. prepošleme oznámenie údajnému porušovateľovi („odberateľ“); a 
  1. prijmeme primerané kroky, aby sme odberateľovi bezodkladne oznámili, že mu bol odstránený alebo znemožnený prístup k materiálu.

Zmena alebo pozastavenie webových stránok

Vyvinieme primerané úsilie na to, aby boli webové stránky dostupné, je však možné, že budeme musieť z času na čas dočasne alebo natrvalo zrušiť, obmedziť, upraviť alebo prerušiť webové stránky alebo jej časti bez predchádzajúceho upozornenia. Nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku takéhoto konania.

Ukončenie

Máme právo kedykoľvek ukončiť vaše používanie alebo prístup na webové stránky a môžeme vymazať akýkoľvek alebo všetok váš používateľský obsah bez predchádzajúceho upozornenia a to na základe vlastných oprávnených dôvodov, ktorý zahŕňa akékoľvek porušenie týchto podmienok používania a usmernení komunity. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku ukončenia vášho používania webových stránok za týchto okolností. V prípade akéhokoľvek ukončenia zmluvy musíte prestať používať webové stránky a súhlasíte s tým, že ustanovenia tejto dohody týkajúce sa vlastníctva, oznámení o ochranných známkach, odškodnenia, vylúčenia zodpovednosti alebo záruk, obmedzení zodpovednosti a rozhodnom práve zostanú v platnosti aj po takomto ukončení.

Odkazy na stránky tretích strán

Tieto webové stránky môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy sú poskytované iba pre vaše pohodlie. Žiadne informácie, materiál ani obsah akejkoľvek tretej strany, ktorý sa na tejto webovej stránke nachádza, na ktorý odkazuje, ktorý je v nej zahrnutý alebo na ktorý obsahuje odkazy, nepredstavujú výslovnú ani implicitnú podporu akýchkoľvek produktov, služieb alebo informácií tretích strán. Akékoľvek informácie, údaje, názory, odporúčania, produkty alebo služby poskytované týmito tretími stranami prostredníctvom odkazov na iné webové stránky alebo inak sprístupnené prostredníctvom ich webových stránok sú výlučne informáciami týchto tretích strán a nie vlastníkom stránok. Vaše používanie takýchto webových stránok tretích strán podlieha podmienkam používania a zásadám ochrany osobných údajov týchto webových stránok.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a budete chrániť vlastníka stránok a jeho pridružené spoločnosti a ich príslušných riaditeľov, riadiacich pracovníkov, zamestnancov, funkcionárov alebo iných zástupcov voči všetkým nárokom, zodpovednosti, škodám a výdavkom, vrátane najmä všetkých právnych poplatkov a nákladov vyplývajúcich alebo súvisiacich s (a) vašim porušením týchto podmienok používania; (b) vašim používaním týchto webových stránok vrátane najmä prenosu alebo umiestňovania informácií alebo materiálov na tieto stránky; a (c) akoukoľvek sťažnosťou alebo obvinením, že niektorý z vašich používateľských obsahov porušuje duševné vlastníctvo alebo iné vlastnícke práva alebo práva na súkromie akejkoľvek tretej strany.

Zmeny týchto podmienok

Z času na čas môžeme podľa vlastného uváženia vykonať zmeny v podmienkach používania, a to aktualizáciou týchto podmienok používania na týchto webových stránok a uvedením dátumu účinnosti ich novej verzie. Dátum „Posledná zmena“ uvedený v hornej časti týchto podmienok používania bude označovať, kedy boli vykonané posledné zmeny. Pokračovaním v používaní webových stránok po zverejnení novej verzie podmienok používania vyjadrujete svoj súhlas s takýmito zmenami. Preto by ste pri každej návšteve týchto webových stránok mali skontrolovať, či nebola zverejnená nová verzia zmluvy.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto podmienok používania alebo webových stránok, môžete nás kontaktovať spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom časti „Kontaktujte nás“ na týchto webových stránkach.

Oddeliteľnosť zmluvy

Ak bude ktorákoľvek časť alebo ustanovenie týchto podmienok používania považované za nezákonné, neúčinné, neplatné alebo nevynútiteľné, bude sa táto časť považovať za oddeliteľnú od týchto podmienok používania a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení.

Platnosť

Všetky ustanovenia týchto podmienok používania zostanú v platnosti aj po ukončení práva na používanie webových stránok.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Informácie na webových stránkach sú určené iba na používanie obyvateľmi Slovenskej republiky, ako je uvedené vyššie, a podliehajú slovenskému právu a jurisdikcii. Zmluva a riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy, webových stránok a akýchkoľvek mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok používania alebo v súvislosti s nimi sa budú riadiť a vykladať v súlade so slovenskými zákonmi bez uvedenia do platnosti akýchkoľvek kolíznych noriem. Akékoľvek právne kroky alebo konanie vedené medzi vlastníkom stránok a vami v súvislosti s touto zmluvou sa budú viesť výlučne pred príslušnými slovenskými súdmi a vy súhlasíte, že sa budete riadiť osobnou a výlučnou jurisdikciou týchto súdov.

Posledná aktualizácia 17. 3. 2021