Thông báo pháp lý

Trang web này (“website”) được cung cấp cho bạn theo "Điều khoản sử dụng" này và mọi sửa đổi hoặc bổ sung vào điều khoản sử dụng (gọi chung là "Thỏa thuận" này) có thể được đăng bởi Mentor Worldwide LLC hoặc một trong những công ty con (có thể được gọi chung là “chủ sở hữu trang web”, "chúng tôi") theo thời gian. Việc bạn sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào khác được cung cấp thông qua trang web (hoặc Phần mềm trên thiết bị di động) sẽ được coi là được sự đồng ý của bạn có cam kết về mặt pháp lý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, có thể có hiệu lực theo cách tương tự như bạn đã ký thỏa thuận. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận, chúng tôi yêu cầu bạn không truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc đăng hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào trên đó.

 

Khán giả dự kiến của trang web

Trang web này không dành cho bất cứ ai dưới 18 tuổi

 

Miễn trừ trách nhiệm về thông tin

Bất kỳ thông tin nào bao gồm lời khuyên và khuyến nghị trên trang web chỉ nhằm mục đích hỗ trợ giáo dục chung. Nó không nhằm mục đích tư vấn y tế hoặc chăm sóc sức khỏe, hoặc được sử dụng để chẩn đoán hoặc điều trị y tế cho bất kỳ vấn đề cá nhân nào. Nó cũng không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên và dịch vụ chuyên nghiệp từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe biết rõ các thông tin riêng của bạn. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chuyên môn khác về bất kỳ tình trạng y tế nào và trước khi bắt đầu bất kỳ một điều trị mới nào. Việc sử dụng trang web của bạn phải tuân theo các cảnh báo và miễn trừ trách nhiệm bổ sung có thể xuất hiện trên suốt toàn bộ trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ hành động hoặc việc không hành động nào của bạn dựa trên thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu khác trên trang web. Mặc dù chúng tôi cố gắng duy trì thông tin trên trang web một cách chính xác, đầy đủ và cập nhật, chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào liên quan đến tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin trên trang web.

 Quyền sở hữu

Bạn hiểu rằng trang web chỉ khả dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn đồng ý rằng trang web là tài sản của chủ sở hữu trang web; bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó và rằng bạn không có quyền sử dụng chúng ngoài những điều khoản được quy định trong các điều khoản sử dụng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại hoặc mất mát nào mà bạn phải chịu liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với trang web cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc mục đích nào khác không được cho phép theo điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang web theo quyết định của chúng tôi. Trang web được cung cấp miễn phí và trên cơ sở đó, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì hoặc hỗ trợ nào liên quan đến chúng và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bạn do không thể duy trì hoặc cập nhật trang web.

Bạn không được sao chép, thay đổi hoặc sử dụng lại trang web, mọi cập nhật cho nó hoặc bất kỳ phần nào trong đó, kể cả phần mềm được tích hợp trong đó.

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng này. Bạn được phép một cách không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ, giới hạn để xem, in và phân phối các nội dung được truy xuất từ ​​trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn miễn là bạn không xóa hoặc làm mờ thông báo bản quyền hoặc thông báo khác được hiển thị trên nội dung. Bạn không được sao chép, in lại, sửa đổi, hiển thị, thực hiện, dịch, phân phối, điều chỉnh, phát sóng, truyền thông tới công chúng bằng phương tiện viễn thông, truyền bá hoặc bán nội dung được lấy từ trang web dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cung cấp cho bất kỳ nguồn thương mại nào, bao gồm các trang web khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu trang web.

Ngoài ra, bạn đồng ý không: (i) sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào có thể làm vô hiệu hóa, quá tải, làm tổn hại hoặc làm hỏng trang web này hoặc can thiệp vào bất kỳ việc sử dụng nào khác của trang web này, bao gồm mọi khả năng của người dùng để tham gia hoạt động trong thời gian-thực thông qua trang web này; (ii) sử dụng bất kỳ robot, Spider hoặc thiết bị tự động khác, quy trình hoặc phương tiện khác để truy cập trang web này cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm để thu thập, khai thác dữ liệu, giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên trang web này; (iii) sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên trang web này hoặc để tham gia vào bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu trang web; (iv) sử dụng về phương diện khác bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc đoạn chương trình nào cản trở hoạt động đúng đắn của trang web này; hoặc (v) cố gắng về phương diện khác can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web này.

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền rõ ràng không được cấp cho bạn.

Tài khoản và mật khẩu của bạn

Khi bạn đăng ký lần đầu để sử dụng trang web, bạn có thể được nhắc tạo mật khẩu. Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và không cung cấp cho bất kỳ ai khác hoặc để họ sử dụng tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bất kỳ ai khác. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép vào mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn có bất kỳ tổn hại hay mất mát nào vì bạn không giữ bí mật mật khẩu của mình, nếu bạn cho người khác sử dụng tài khoản của bạn, nếu bạn sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của người khác hoặc nếu bạn biết hoặc nghi ngờ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn nhưng không cho chúng tôi biết kịp thời.

Quyền riêng tư và sự đồng ý để sử dụng dữ liệu

Thông tin mà chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng trang web, cho dù thông qua quá trình đăng ký hay cách khác, đều tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi đề cập đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm các quyền của bạn liên quan đến thông tin đó.

Truyền thông điện tử

Thông tin được truyền đạt trên trang web cấu thành một giao tiếp điện tử. Khi bạn liên lạc với chúng tôi thông qua trang web hoặc thông qua các hình thức truyền thông điện tử khác, chẳng hạn như e-mail, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng điện tử. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc bằng điện tử, tuân theo luật riêng tư địa phương và rằng các thông tin liên lạc đó, cũng như thông báo, tiết lộ, thỏa thuận và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, tương đương với thông tin bằng văn bản và sẽ có cùng hiệu lực và hiệu quả  như thể chúng được viết và ký bởi bên gửi thông tin liên lạc.

Các thông tin được gửi từ người dùng

Chúng tôi đã tạo hoặc có thể tạo trong tương lai, một số khu vực nhất định, chẳng hạn như bảng tin nhắn và phòng trò chuyện, trong trang web nơi các thành viên có thể tải lên và chia sẻ suy nghĩ, nhận xét, đánh giá sản phẩm, hình ảnh, video và những thứ tương tự với các thành viên khác (gọi chung là “Diễn đàn”). Những Diễn đàn này chỉ có thể dành cho các thành viên đã đăng ký của trang web. Để giúp đảm bảo rằng văn bản, hình đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, tin nhắn, bài đăng, dữ liệu, thông tin hoặc tài liệu khác được đăng bởi người dùng (gọi chung là "Nội dung người dùng") là lợi ích cho cộng đồng lớn hơn, chúng tôi đã thiết lập một số quy tắc cơ bản cho mọi người làm theo.

Ngoài ra, nếu một diễn đàn được cung cấp trong trang web, nó có thể cho phép người dùng đăng câu hỏi để được trả lời bởi các chuyên gia do chúng tôi cam kêt. Khi áp dụng, các chuyên gia này được chúng tôi trả tiền cho thời gian trả lời các câu hỏi của thành viên, nhưng ý kiến ​​họ đưa ra là của riêng họ. Chúng tôi đang cung cấp quyền truy cập cho các chuyên gia và hướng dẫn của họ trong diễn đàn chỉ như một dịch vụ thông tin và giáo dục cho các thành viên của trang web.

Chính sách của chúng tôi cho trang web này là xem xét nội dung của người dùng, theo thực tế, trước hoặc sau khi nội dung người dùng đó được đăng. Kiểm duyệt trước có nghĩa là nội dung người dùng sẽ không được đăng lên diễn đàn và không thể được truy cập hoặc xem bởi các thành viên trang web khác cho đến khi chúng tôi đã xem xét và xác định rằng nội dung người dùng phù hợp để đăng lên diễn đàn. Quá trình này cũng có nghĩa là nội dung người dùng được gửi để đăng sẽ không được đăng trong thời gian thực và có thể không bao giờ được đăng nếu chúng tôi xác định rằng nội dung đó không phù hợp với trang web. Kiểm duyệt sau có nghĩa là nội dung của Người dùng sẽ được chúng tôi xem xét sau khi được đăng trên trang web. Nội dung người dùng được kiểm duyệt sau mà chủ sở hữu trang web xác định không tuân thủ các Điều khoản này hoặc nếu không phù hợp với trang web sẽ bị xóa khỏi trang web mà không cần thông báo cho người dùng.

Nội dung của người dùng phải phù hợp với diễn đàn. Không giới hạn các lý do khiến nội dung người dùng có thể bị chúng tôi từ chối, chúng tôi có thể từ chối, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung người dùng nào không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc cộng đồng nào mà chúng tôi cung cấp, mà bạn phải đọc trước khi đăng bất kỳ nội dung người dùng nào lên trang web.

Bằng cách gửi nội dung người dùng để đăng tại diễn đàn, bạn cũng (1) xác nhận rằng bạn có quyền đăng hoặc truyền nội dung của người dùng; (2) đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về tất cả nội dung của người dùng mà bạn gửi để đăng; và (3) cấp cho chủ sở hữu trang web và các thực thể được ủy quyền của nó một quyền không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền, vĩnh viễn, có thể phân cấp phép đầy đủ, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền và sử dụng nội dung của người dùng của bạn theo bất kỳ cách nào trên trang web và trên bất kỳ trang web nào khác được sở hữu hoặc vận hành bởi chủ sở hữu trang web hoặc các thực thể được ủy quyền của nó (cũng như trên bất kỳ trang truyền thông xã hội nào được liên kết với chủ sở hữu trang web hoặc các thực thể được ủy quyền của nó).

Chúng tôi có thể tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong hoặc xuất phát từ bất kỳ nội dung của người dùng nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Do đó, vui lòng không nộp hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu nào bạn muốn giữ bí mật hoặc bạn muốn nhận được chi trả. Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc không sử dụng Nội dung của người dùng. Khi bạn gửi nội dung của người dùng, bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, sử dụng, hiển thị và xuất bản tên, ảnh, chân dung, giọng nói, hiệu suất, thông tin tiểu sử và/hoặc tuyên bố của bạn trên toàn thế giới vĩnh viễn trên trang web và trên bất kỳ trang web nào liên kết hoặc kế nhiệm với trang web hoặc các kênh truyền thông xã hội do chúng tôi sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi hoặc các đối tác liên kết. Nếu chúng tôi sử dụng bất kỳ quyền nào trong số những quyền này, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự xem xét, thanh toán, thông báo hoặc tín dụng nào khác, và bạn cũng sẽ không có bất kỳ sự chấp thuận nào về cách Chủ sở hữu trang web sử dụng chúng.

Bạn thừa nhận rằng diễn đàn chứa ý kiến và quan điểm của những người dùng khác. Bạn thừa nhận thêm rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ nội dung của người dùng nào trên trang web. Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả nội dung của người dùng là trách nhiệm của người đã đăng nội dung. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung của người dùng nào, bao gồm mọi sự tin tưởng vào tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hữu ích của nội dung của người dùng đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, khả năng tải lên nội dung của người dùng và/hoặc khả năng của bạn để truy cập nội dung của người dùng, có hoặc không có thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự đình chỉ hoặc ngừng chấp nhận nội dung của người dùng.

Hãy nhớ rằng tất cả nội dung của người dùng bạn gửi đến trang web thông qua thiết bị di động sẽ được lưu trữ trên thiết bị di động đó. Bảo mật và an toàn của thiết bị di động của bạn cũng như thông tin và tài liệu có trên thiết bị cũng như bất kỳ mật khẩu nào bạn sử dụng trên thiết bị của mình và truy cập trang web là trách nhiệm của riêng bạn.

Lưu trữ nội dung của người dùng

Chúng tôi có thể áp dụng dung lượng lưu trữ tối đa cho nội dung của người dùng trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc tổn hại nào mà bạn có do việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ tin nhắn, thông tin liên lạc hoặc nội dung của người dùng liên quan đến việc duy trì dung lượng lưu trữ tối đa.

Điều khoản bổ sung

Các điều khoản bổ sung có thể chi phối một số tính năng hoặc nội dung nhất định trên trang web, chẳng hạn như, quà tặng, giải thưởng, cuộc thi, cuộc đua và rút thăm trúng thưởng. Bằng cách tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên trang web được điều chỉnh bởi các điều khoản bổ sung, chẳng hạn như giải thưởng, cuộc thi, cuộc đua hoặc rút thăm trúng thưởng với luật chơi chính thức, bạn đồng ý rằng bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản bổ sung đó ngoài các điều khoản sử dụng này.

Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm đối với việc sử dụng trang web

Trang web này được cung cấp trên cơ sở “như là” và “có sẵn”. Ngoại trừ như được quy định cụ thể ở đây, trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, chủ sở hữu trang web từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng, hợp pháp hoặc ngụ ý, bao gồm, không giới hạn, bất kỳ bảo đảm về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

Chủ sở hữu trang web không đảm bảo rằng trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc việc truy cập vào trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, hoặc nếu có, sẽ được sửa chữa. Chủ sở hữu trang web không bảo đảm về kết quả có thể thu được từ việc sử dụng trang web hoặc về tính chính xác, chất lượng hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào có được thông qua trang web.

Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi tài liệu và/hoặc dữ liệu được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng trang web bạn đều tự chịu rủi ro và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại cho hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do tải xuống của tài liệu và/hoặc dữ liệu đó

Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn có được từ chủ sở hữu trang web hoặc thông qua trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được thực hiện rõ ràng trong tài liệu này.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng không có trường hợp nào, chủ sở hữu trang web, các đối tác liên kết và bất kỳ giám đốc, các cấp quản lý, nhân viên, người đại lý, người được ủy quyền hoặc các đại diện khác phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, cụ thể, ngẫu nhiên, do hậu quả, trừng phạt hoặc tăng nặng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ mất mát nào trong sử dụng, mất thu nhập, tiết kiệm hoặc lợi nhuận, mất dữ liệu, mất thiện chí, chi phí mua sắm dịch vụ thay thế, hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào khác, và gây ra bất kỳ, trên lý thuyết, về trách nhiệm pháp lý, cho dù vi phạm hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất và trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt), hoặc dẫn đến (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web; (2) chi phí mua sắm các dịch vụ, vật phẩm hoặc trang web thay thế; (3) truy cập trái phép vào  hoặc thay đổi truyền đạt hoặc dữ liệu của bạn (bao gồm thông tin cá nhân); (4) các tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên trang web; hoặc (5) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến trang web. Những hạn chế này sẽ được áp dụng cho dù chủ sở hữu trang web có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không và cho dù bất kể sự thất bại của mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp hạn chế nào. Loại trừ trách nhiệm pháp lý này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép.

Thông báo nhãn hiệu

Các nhãn hiệu và tên thương hiệu được hiển thị trên trang web này là tài sản của Chủ sở hữu trang web, đối tác liên kết hoặc chủ sở hữu bên thứ ba. Bạn không được sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào do chủ sở hữu trang web sở hữu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào khác được hiển thị trên Trang web này mà không có sự cho phép của chủ sở hữu các nhãn hiệu này.

Thông báo và thủ tục để đưa ra tuyên bố vi phạm bản quyền

Chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác. Căn cứ theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, 17 U.S.C. sec. 512, chúng tôi đã chỉ định một đại lý để nhận thông báo về vi phạm bản quyền, người có thể được liên hệ qua mục “Liên hệ với chúng tôi”  nếu được đưa ra thêm về quy trình được nêu trong đoạn 1-6 dưới đây, qua các số điện thoại được liệt kê trên trang liên hệ với chúng tôi, và/hoặc thông qua một lá thư với sáu (6) thông tin dưới đây được gửi đến địa chỉ sau: Khiếu nại bản quyền c/o Trung tâm chăm sóc người tiêu dùng [ĐỊA CHỈ].

Nếu bạn tin chắc rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách mà tạo nên vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau thông qua quy trình được mô tả dưới đây:

 

  1. Danh sách Tên, Họ, Địa chỉ Email và Địa chỉ chính xác của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;
  2. Nếu sử dụng trang “Liên hệ với chúng tôi”, hãy lựa chọn “Quan tâm hay Khiếu nại” “Concern or Complaint”  của người dùng trong phần Tiêu đề (Subject) của Email.
  3. Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm kèm theo chữ ký gốc. Nếu gửi qua biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi” của chúng tôi, vui lòng cung cấp thông tin này trong phần “Câu hỏi hoặc bình luận” (“Question or Comment” )  của biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi”, bao gồm cả chữ ký điện tử ở cuối mô tả của bạn (ví dụ: /tên/);
  4. Mô tả về nơi tài liệu mà bạn khiếu nại là bị vi phạm được đặt trên Trang web (bao gồm liên kết/ URL cụ thể nếu có thể);
  5. Một tuyên bố của bạn rằng bạn tin chắc rằng việc sử dụng bị tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép, được đưa vào khiếu nại hoặc nếu sử dụng biểu mẫu, được đưa vào phần “Câu hỏi hoặc bình luận” của mẫu “ Liên hệ với chúng tôi”; và

Một tuyên bố của bạn, được đưa ra dưới hình phạt cho tội khai man rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền, để được đưa vào thư khiếu nại hoặc nếu sử dụng biểu mẫu, được đưa vào phần “Câu hỏi hoặc bình luận”  trong biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi” (sẽ chứa chữ ký điện tử của bạn theo yêu cầu trong mục ba (3) ở trên).