Sứ mệnh của chúng tôi

Ở Mentor, niềm tin về thương hiệu “Own The Day” của chúng tôi tất cả là về sự khuyến khích, lựa chọn và trao quyền. Lựa chọn nâng ngực của bạn là lựa chọn mang tính cá nhân, quan trọng và thay đổi cuộc sống. Nó là một sự lựa chọn có thể trao cho bạn quyền sở hữu mỗi ngày. Để sở hữu mỗi ngày. Theo cách của bạn.

Ở Mentor, niềm tin về thương hiệu “Own The Day” của chúng tôi tất cả là về sự khuyến khích, lựa chọn và trao quyền. Lựa chọn nâng ngực của bạn là lựa chọn mang tính cá nhân, quan trọng và thay đổi cuộc sống. Nó là một sự lựa chọn có thể trao cho bạn quyền sở hữu mỗi ngày. Để sở hữu mỗi ngày. Theo cách của bạn.